Questions and answers (Q&A)

Questions and answers (Q&A)

Doanh nghiệp là tổ chức có tên riêng, có tài sản, có trụ sở giao dịch, được thành lập hoặc đăng ký thành lập theo quy định của pháp luật nhằm mục đích kinh doanh.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần.

1/ Thành lập Doanh nghiệp

 • Thành lập Công ty TNHH một thành viên
 • Thành lập công ty TNHH hai thành viên
 • Thành lập Công ty cổ phần
 • Thành lập Doanh nghiệp tư nhân

 

2/ Thay đổi GCN đăng ký doanh nghiệp

 • Thay đổi Tên Công ty
 • Thay đổi địa chỉ trụ sở công ty
 • Thay đổi Ngành nghề kinh doanh
 • Thay đổi số điện thoại, fax, email
 • Thay đổi người đại diện theo pháp luật
 • Thay đổi tỷ lệ góp vốn/ cổ phần
 • Thay đổi Vốn điều lệ công ty
 • Thay đổi thông tin thành viên/cổ đông góp vốn

3/ Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp

 • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang TNHH hai thành viên
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH một thành viên sang Cổ phần
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ công ty TNHH hai thành viên sang Cổ phần
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang TNHH một thành viên
 • Chuyển đổi từ công ty cổ phần sang TNHH hai thành viên

4/ Tạm ngừng kinh doanh (thời hạn 01 năm/ 1 lần, tối đa 02 lần liên tiếp)

5/ Giải thể doanh nghiệp

6/ Phá sản 

Subscribe
Notify of
305 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments