Pháp lý trong doanh nghiệp

Các loại công việc chính của doanh nghiệp

 

Tên công việc
I. Công ty Cổ Phần
1 Đăng ký kinh doanh
2 Pháp lý trong quá trình hoạt động
1 Thuế – Kế toán
2 Lao động – Tiền lương
3 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
4 Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
5 Website và Thương mại điện tử
6 Chữ ký số – Chứng thư số
7 Sở hữu trí tuệ
8 Cổ phiếu và Trái phiếu
10 Phòng cháy và chữa cháy
3 Quản trị, điều hành
II. Công ty TNHH
1 Đăng ký kinh doanh
2 Pháp lý trong quá trình hoạt động
1 Thuế – Kế toán
2 Lao động – Tiền lương
3 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
4 Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
5 Website và Thương mại điện tử
6 Chữ ký số – Chứng thư số
7 Sở hữu trí tuệ
8 Cổ phiếu và Trái phiếu
10 Phòng cháy và chữa cháy
3 Quản trị, điều hành
III. Công ty TNHH Một thành viên
1 Đăng ký kinh doanh
2 Pháp lý trong quá trình hoạt động
1 Thuế – Kế toán
2 Lao động – Tiền lương
3 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
4 Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
5 Website và Thương mại điện tử
6 Chữ ký số – Chứng thư số
7 Sở hữu trí tuệ
8 Cổ phiếu và Trái phiếu
10 Phòng cháy và chữa cháy
3 Quản trị, điều hành
IV. Công ty Hợp Danh
1 Đăng ký kinh doanh
2 Pháp lý trong quá trình hoạt động
1 Thuế – Kế toán
2 Lao động – Tiền lương
3 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
4 Đăng ký chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản góp vốn
5 Website và Thương mại điện tử
6 Chữ ký số – Chứng thư số
7 Sở hữu trí tuệ
8 Cổ phiếu và Trái phiếu
10 Phòng cháy và chữa cháy
3 Quản trị, điều hành
V. Doanh Nghiệp Tư Nhân
1 Đăng ký kinh doanh
2 Pháp lý trong quá trình hoạt động
1 Thuế – Kế toán
2 Lao động – Tiền lương
3 Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
4 Website và Thương mại điện tử
5 Chữ ký số – Chứng thư số
6 Sở hữu trí tuệ
7 Cổ phiếu và Trái phiếu
9 Phòng cháy và chữa cháy
3 Quản trị, điều hành

 

st.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments