Báo cáo thuế

LỊCH BÁO CÁO THUẾ
(theo tháng và theo quý)

 

Tháng Thời hạn nộp DN kê khai thuế GTGT theo tháng DN kê khai thuế GTGT theo quý
1 20/01/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 12 năm trước
Tờ khai thuế TNCN tháng 12 năm trước( nếu có)
30/01/2018 Nộp Tiền thuế TNDN tạm tính Quý IV năm trước (nếu có) Tờ khai thuế GTGT Quý IV năm trước
Tờ khai thuế TNCN Quý IV năm trước (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV năm trước Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý IV năm trước (nếu có)
Nộp tiền thuế môn bài BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý IV năm trước
Nộp tiền thuế môn bài
2 20/02/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 1
Tờ khai thuế TNCN tháng 1 (nếu có)
3 20/03/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 2
Tờ khai thuế TNCN tháng 2 (nếu có)
30/03/2018 Quyết toán Thuế TNDN năm trước Quyết toán Thuế TNDN năm trước
Quyết toán Thuế TNCN năm trước Quyết toán Thuế TNCN năm trước
Báo cáo tài chính năm trước Báo cáo tài chính năm trước
4 20/04/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 3
Tờ khai thuế TNCN Tháng 3 (nếu có)
30/04/2018 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I (nếu có) Tờ khai thuế GTGT Quý I
Tờ khai thuế TNCN Quý I (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý I (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý I
5 20/05/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 4
Tờ khai thuế TNCN tháng 4 (nếu có)
6 20/06/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 5
Tờ khai thuế TNCN tháng 5(nếu có)
7 20/07/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 6
Tờ khai thuế TNCN tháng 6 (nếu có)
30/07/2018 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II Tờ khai thuế GTGT Quý II
Tờ khai thuế TNCN Quý II (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý II (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý II
8 20/08/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 7
Tờ khai thuế TNCN tháng 7 (nếu có)
9 20/09/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 8
Tờ khai thuế TNCN tháng 8 (nếu có)
10 20/10/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 9
Tờ khai thuế TNCN tháng 9 (nếu có)
30/10/2018 Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III Tờ khai thuế GTGT Quý III
Tờ khai thuế TNCN Quý III (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III Nộp tiền Thuế TNDN tạm tính Quý III (nếu có)
BC tình hình sử dụng Hóa đơn Quý III
11 20/11/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 10
Tờ khai thuế TNCN tháng 10 (nếu có)
12 20/12/2018 Tờ khai thuế GTGT tháng 11
Tờ khai thuế TNCN tháng 11 (nếu có)
Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments