Chuyển nhượng cổ phần

CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẦN

 

Theo khoản 1, điều 110 Luật Doanh nghiệp 2014:

Cổ đông có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác, trừ trường hợp:

–  Trong thời hạn 03 năm, kể từ ngày công ty được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, cổ đông sáng lập có quyền tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho cổ đông sáng lập khác và chỉ được chuyển nhượng cổ phần phổ thông của mình cho người không phải là cổ đông sáng lập nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông. Trường hợp này, cổ đông dự định chuyển nhượng cổ phần không có quyền biểu quyết về việc chuyển nhượng các cổ phần đó.

– Cổ phần được tự do chuyển nhượng và trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế chuyển nhượng cổ phần. Trường hợp Điều lệ công ty có quy định hạn chế về chuyển nhượng cổ phần thì các quy định này chỉ có hiệu lực khi được nêu rõ trong cổ phiếu của cổ phần tương ứng.

Thủ tục Chuyển nhương cổ phần phải thông báo với sở kế hoạch đầu tư được thực hiện theo các bước sau:

QUY TRÌNH LÀM THỦ TỤC CHUYỂN NHƯỢNG CỔ PHẨN

Doanh nghiệp soạn hồ sơ chuyển nhượng và nộp hồ sơ tại Sở kế hoạch & Đầu tư.

Thành phần Hồ sơ bao gồm:

  • Biên bản họp đại hội đồng cổ đông;
  • Quyết định của đại hội đồng cổ đông;
  • Thông báo thay đổi thông tin đăng ký doanh nghiệp
  • Hợp đồng chuyển nhượng
  • Biên bản xác nhận việc đa giao dịch chuyển nhượng
  • Thông báo lập sổ đăng ký cổ đông;
  • Danh sách cổ đông sáng lập sau thay đổi;
  • Giấy CMND, còn hiệu lực hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực đối với cá nhân người nhận chuyển nhượng;

Giấy tờ kèm theo:

  • Bản sao y đăng ký kinh doanh;
  • Chứng minh nhân dân của cổ đông

Sau khi hoàn tất hồ sơ chuyển nhượng doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ tại Sở Kế hoạch & Đầu tư.

Sau 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ, phòng đăng ký kinh doanh phải cấp giấy xác nhận thay đổi hoặc thông báo rõ nội dung hồ sơ cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho doanh nghiệp.

Lưu ý: Doanh nghiệp phải nộp thông báo thay đổi tới sở kế hoạch đầu tư trong vòng 10 ngày kể từ ngày hoàn tất việc chuyển nhượng.

 

Subscribe
Notify of
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments