THỦ TỤC THUẾ

                     Báo cáo kế toán có rất nhiều loại và tùy từng doanh nghiệp sẽ có một số báo cáo riêng phù hợp với hình thức kinh doanh, tổ chức của doanh nghiệp đó. Nhưng nhìn chung sẽ có những loại báo cáo cơ bản được Nhà nước quy định như sau: 
 
#1. Các loại báo cáo kế toán
– Báo cáo kế toán là phương tiện để truyền tải, cung cấp thông tin kế toán đến các đối tượng sử dụng thông tin. Báo cáo kế toán là báo cáo được lập trên cơ sở tổng hợp số liệu, thông tin của kế toán.
* Báo cáo kế toán được phân theo nhiều tiêu thức khác nhau:
 
Báo cáo kế toán  tài chính
– Căn cứ vào tính pháp lý của báo cáo kế toán thì báo cáo kế toán được chia thành hai loại báo cáo kế toán tài chính và báo cáo kế toán quản trị.
• Báo cáo kế toán tài chính: là báo cáo kế toán mang tính chất thống nhât, bắt buộc. Báo cáo kế toán này có giá trị pháp lý cao.
• Báo cáo kế toán: là báo cáo kế toán không mang tính thống nhất, bắt buộc. Việc lập báo cáo quản trị nhằm cung cấp thông tin phục vụ yêu cầu quản lý nội bộ ngành, nội bộ đơn vị.
–  Theo nội dung kinh tế của thông tin kế toán thì báo cáo kế toán bao gồm nhiều báo cáo kế toán cụ thể khác nhau:
• Báo cáo kế toán tài chính gồm: Bảng cân đối kế toán; Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh; Báo cáo lưu chuyển tiền tệ; Thuyết minh báo cáo tài chính..
• Báo cáo kế toán quản trị gồm: Báo cáo hàng tồn kho; Báo cáo tăng giảm tài sản cố định; Báo cáo chi phí, giá thành từng loại sản phẩm; Báo cáo doanh thu, lãi, lỗ,.; Báo cáo các khoản công nợ,..
 
Tổ chức trình bày, lập báo cáo kế toán
– Căn cứ vào kỳ lập báo cáo thì báo cáo kế toán bao gồm:
• Báo cáo kế toán định kỳ: là báo cáo kế toán được lập vào mỗi kỳ kế toán. Báo cáo này gồm báo cáo năm, quý, báo cáo tháng.
• Báo cáo kế toán thường xuyên (báo cáo nhanh), được lập theo kỳ ngắn hạn nhằm cung cấp thông tin phục vụ cho quản lý, điều hành hoạt động kinh tế, tài chính ở đơn vị.
– Căn cứ vào sở lập báo cáo, báo cáo kế toán trong doanh nghiệp gồm:
• Báo cáo kế toán thực hiện: đây là những báo cáo kế toán được lập trên cơ sở thông tin trong quá khứ. Đây là các báo cáo được lập trên cơ sở các giao dịch, sự kiện đã diễn ra trong doanh nghiệp.
• Báo cáo kế toán dự toán (dự báo): đây là những báo cáo kế toán được lập chủ yếu dựa trên cơ sở thông tin dự báo, dự đoán và được sử dụng cho việc ra quyết định của nhà quản trị doanh nghiệp.
 #2. Tổ chức trình bày, lập báo cáo kế toán
– Kế toán doanh nghiệp có nhiệm vụ lập, trình bày hệ thống báo cáo kế toán để phục vụ cung cấp thông tin cho các đối tượng sử dụng. Để đảm bảo đáp ứng nhu sử dụng  thông tin của các đối tượng sử dụng thì trước khi lập báo cáo kế toán, tổ chức công tác kế toán trong doanh nghiệp cần thực hiện các công việc cụ thể sau:
• Thu nhận đầy đủ các thông tin về các nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và thực sự hoàn thành đến thời điểm lập báo cáo kế toán và ghi chép, phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ đó vào chứng từ, sổ kế toán.
• Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp của các chứng từ kế toán.
• Kiểm tra tính chính xác của việc ghi sổ kế toán chi tiết, sổ kế toán tổng hợp.
• Ghi sổ kế toán các nghiệp vụ nội sinh và khóa sổ kế toán.
• Thực hiện các nghiệp vụ nội sinh như: tiến hành phân bổ các loại chi phí để tính giá các đối tượng cần tính giá, xác định đúng đắn kết quả của các hoạt động kinh doanh, đảm bảo các nguyên tắc kế toán nói chung cũng như đpá ứng yêu cầu quản trị trong nội bộ doanh nghiệp.
• Đôn đốc và giám sát việc thực hiện kiểm kê định kỳ đối với các tài sản có thể kiểm kê được và phản ánh kết quả kiểm kê vào sổ kế toán trước khi khóa sổ nhằm đảm bảo tính thực tế của số liệu báo cáo.
• Thực hiện việc đối chiếu, xác minh công nợ, các khoản tiền gửi và tiền vay ngân hàng.
• Kiểm tra tính chính xác của việc ghi chép ở các tài khoản cấp 1 và ở các tk chi tiết (lập Bảng cân đối tài khoản và các Bảng chi tiết số phát sinh).
• Tổ chức lập các báo cáo kế toán cụ thể theo từng yêu cầu quản lý của Nhà nước cũng như yêu càu quản trị trong nội bộ doanh nghiệp.