LẬP SỔ SÁCH KẾ TOÁN

 

                     Quy Trình Chứng Từ Sổ Sách Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Hoạt Động

                    Doanh nghiệp vừa và nhỏ mới thành lập áp dụng theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, ngay từ đầu tiên đơn vị phải tự chọn cho mình và đăng ký với cơ quan pháp luật 1 trong 3 hình thức kế toán là: Nhật ký chung; Nhật ký – Sổ cái; Chứng từ ghi sổ sao cho phù hợp với mô hình quản lý và công tác kế toán, tạo sự thuận tiện, hiệu quả nhất, dễ dàng trong việc kiểm tra đối chiếu trong đơn vị.

Một số đầu mục sổ sách kế toán: 

Sổ nhật ký chung
Sổ cái các tài khoản
Sổ chi tiết tài khoản
Sổ chi tiết vật tư hàng hóa
Sổ quỹ tiền mặt
Sổ tiền gửi ngân hàng
Các loại phiếu: phiếu thu – chi, nhập kho – xuất kho
Danh mục tài khoản
Danh mục chứng từ
Danh mục hàng hóa
Bảng chấm công, bảng tính lương
Bảng tính thuế thu nhập cá nhân, bảng tạm tính thuế thu nhập doanh nghiệp
Bảng tính khấu hao tài sản cố định
Bảng phân bổ chi phí trả trước
Bảng tổng hợp phải thu khách hàng
Bảng tổng hợp phải trả khách hàng
Bảng kê nhập xuất
Bảng nhập – xuất – tồn kho hàng hóa
Bảng phân bổ chi phí mua hàng nhập kho
Bảng cân đối kế toán
Bảng cân đối phát sinh tài khoản
Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
Báo cáo thuyết minh báo cáo tài chính

 

 

 ( ảnh minh họa )

 

Quy Trình Chứng Từ Sổ Sách Kế Toán Dành Cho Doanh Nghiệp Mới Hoạt Động

Công tác hạch toán chứng từ:

Trong tháng, căn cứ vào các chứng từ đã kiểm tra làm các phiếu cần thiết:

+ Hóa đơn mua vào < 20 triệu mà thành toán bằng tiền mặt thì viết phiếu chi tiền và phiếu nhập kho lấy ghim thành 1 cặp

+ Hóa đơn trên > 20 triệu thì làm phiếu hoạch toán và phô tô hợp đồng, thanh lý (nếu có) kèm theo phiếu nhập kho tạo thành 1 bộ

– Hóa đơn bán ra thu bằng tiền mặt: làm phiếu thu cộng với hóa đơn bán ra liên xanh kèm với phiếu xuất kho ghim lại 1 cặp

+ Nếu hóa đơn bán ra > 20 triệu làm phiếu hoạch toán với phiếu xuất kho và hợp đồng, thanh lý phô tô (nếu có) ghim lại với nhau.

Chứng từ ngân hàng thì có thể để đến lấy sổ phụ khách hàng, hay các tài liệu khác nếu có (như: chứng từ nộp tiền vào ngân sách: thuế môn bài, thuế gtgt, bảng phân bổ khấu hao, phân bổ dài và ngắn hạn, bảng chấm công, bảng lương………) phát sinh vào ngày cuối cùng của tháng hoặc sang ngày đầu tiên của tháng sau, nếu có tất cả các chứng từ nếu trên được dùng làm căn cứ ghi vào sổ Nhật ký chung

Cuối tháng làm bút toán cuối tháng, kết chuyển doanh thu chi phí xác định lãi lỗ (hay còn gọi là bút toán kết chuyển chốt sổ cuối tháng)

Sau đó, căn cứ số liệu đã ghi trên sổ Nhật ký chung để ghi vào Sổ Cái theo các tài khoản kế toán phù hợp tiếp theo cộng số liệu trên Sổ Cái xác định số dư cuối kỳ NỢ CÓ và lấy số dư cuối kỳ, lập Bảng cân đối số phát sinh, từ cân đối phát sinh đưa lên các chỉ tiêu của bảng cân đối kế toán, xác đinh kết quả kinh doanh tháng

Sau khi làm xong thì tiến hàng kiểm tra đối chiếu số liệu có khớp đúng: số liệu ghi trên Sổ Cái và bảng tổng hợp chi tiết (được lập từ các Sổ, thẻ kế toán chi tiết) được dùng để lập các Báo cáo tài chính. Số số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ – CÓ, cuối kỳ của số cái = số dư đầu kỳ, phát sinh NỢ – CÓ, cuối kỳ của CĐPS ko

Chú ý:

– Các TK loại 1,2 không có số dư bên Có. trừ các tài khoản lưỡng tính 131 và dự phòng hàng tồn kho cũng như các khoản đầu tư vi dự : TK 159,214,129 …

– Tài Khoản 112 phải khớp với sổ phụ ngân hàng

– Tài Khoản 131, 331 có thể dư cả 2 bên : với 131 nếu người ta ứng trước cho mình nó nằm bên Có, nếu người ta mua chịu chưa trả tiền nó nằm bên Nợ nếu thấy có dấu hiệu ăn quỵt thì thuê giáng hồ tời chém đảm bảo ko ai dám ko trả

– Tài Khoản 155,152,156 khớp với Bảng Tổng Hợp Nhập xuất tồn và phải khớp sổ cái , Cân đối phát sinh của các tài khoản này 155,152,156 nếu lệch thì phải hạch toán thừa thiếu chờ xử lý

– Tài Khoản 142, 242 khớp với tổng cộng trên bảng phân bổ

– Tài Khoản 214 khớp với tổng cộng trên bảng khấu hao

– Các TK loại 3,4 ko có số dư bên Nợ cũng trừ các tài khoản lưỡng tính 331, 352, 421…

– Các TK đầu loại 5 đến loại 9 ko có số dư cuối kì, nếu có bạn đang làm sai và cần phải điều chỉn lại

– Lấy tờ khai báo thuế ra đối chiếu: tổng phát sinh số cái 511,33311 có khớp với phụ lục 01 bảng kê bán ra, tổng phát sinh bên nợ thuế đầu vào tk 1331 có khớp số thuế phụ lục 02 bảng kê hàng hóa mua vào, chỉ tiêu [22] Thuế GTGT còn được khấu trừ kỳ trước chuyển sang = số dư đầu kỳ SỔ CÁI TK 1331, số dư cuối kỳ tk 1331 = chỉ tiêu [43] – – Thuế GTGT còn được khấu trừ chuyển kỳ sau ([43] = [41] – [42]) trên tời khai

– Nếu tháng Thuế GTGT đầu ra > Thuế GTGT đầu vào thì phải nộp thuế do đó các chỉ tiêu [41] và [43] = 0, và chỉ tiêu số [40] Thuế GTGT còn phải nộp trong kỳ ([40]=[40a]-[40b]) = số dư cuối kỳ sổ cái TK 33311

Về nguyên tắc, Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên Bảng cân đối số phát sinh phải bằng Tổng số phát sinh Nợ và Tổng số phát sinh Có trên sổ Nhật ký chung .

 Quy trình xử lý chứng từ và sổ sách kế toán

1 – Công tác sắp xếp chứng từ gốc

– Chúng ta cần sắp xếp chứng từ gốc hàng tháng theo tuần tự của bảng kê thuế đầu vào đầu ra đã in và nộp báo cáo cho cơ quan thuế hàng tháng: Bắt đầu tư tháng 1 đến tháng 12 của năm tài chính , các chứng từ gốc: hóa đơn đầu vào đầu ra được kẹp chung với tờ khai thuế GTGT hàng tháng đã nộp cho cơ quan thế

– Mỗi chứng từ hoặc một nhóm chứng từ phải kèm theo

Hóa đơn bán ra phải kẹp theo Phiếu thu nếu bán ra hoặc thu tiền vào đồng thời kẹp thêm phiếu xuất kho , kẹp theo hợp đồng và thanh lý nếu có.

Hóa đơn mua vào (đầu vào) phải kẹp với phiếu chi và phiếu nhập kho, phiếu đề nghị thanh toán kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có.

Nếu bán chịu phải kẹp phiếu kế toán (hay phiếu hoạch toán) và phiếu xuất kho kèm theo hợp đồng , thanh lý nếu có. ,…

Tất cả phải có đầy đủ chữ ký theo chức danh.

– Kẹp riêng chứng từ của từng tháng, mỗi tháng một tập có bìa đầy đủ.

2 – Sắp xếp báo cáo đã nộp cho cơ quan thuế

– Đi kèm theo chứng từ của năm nào là báo cáo của năm đó. Một số báo cáo thường kỳ là: Tờ khai kê thuế GTGT hàng tháng, Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, Xuất Nhập Khẩu, Môn Bài, Tiêu thụ đặc Biệt, báo cáo thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính hàng quý

– Báo cáo tài chính, quyết toán thuế TNDN, TNCN, hoàn thuế kèm theo của từng năm

3 – Chuẩn bị sổ sách đã in hàng năm (theo hình thức NCK)

– Sổ nhật ký chung

– Sổ nhật ký bán hàng

– Sổ nhật ký mua hàng

– Sổ nhật ký chi tiền

– Số nhật ký thu tiền

– Sổ chi tiết công nợ phải thu cho tất cả các khách hàng

– Sổ chi tiết công nợ phải trả cho tất cả các nhà cung cấp

– Biên bản xác nhận công nợ của từng đối tượng (nếu có) cuối năm.

– Sổ quỹ tiền mặt và sổ chi tiết ngân hàng.

– Sổ cái các tài khoản: 131 , 331, 111, 112, 152, 153, 154, 155, 211, 214,…621, 622, 627, 641, 642,…Tùy theo doanh nghiệp sử dụng quyết định 48 hoặc 15.

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm tài sản cố định

– Sổ tổng hợp về tình hình tăng giảm công cụ dụng cụ

– Sổ khấu hao tài sản cố định

– Sổ khấu hao công cụ dụng cụ

– Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư

– Bảng tổng hợp nhập xuất tồn từng kho

– Toàn bộ chứng từ đã nhập đều phải in ra ký (đầy đủ chữ ký).

Lưu ý: số thứ tự các phiếu phải được đánh và sắp xếp tuần tự.

4 – Sắp xếp các hợp đồng kinh tế

– Sắp xếp đầy đủ theo tuần tự từng hợp đồng đầu vào/ đầu ra:

Kiểm tra các biên bản, giấy tờ của từng hợp đồng nếu có: hợp đồng, biên bản nghiệm thu, thanh lý hợp đồng

– Hợp đồng lao động và hệ thống thang bảng lương: hợp đồng lao động, bảng lương, phải có chữ ký đầy đủ

– Các quyết định bổ nhiệm, điều chuyển công tác, tăng lương.

5 – Hồ sơ pháp lý

– Chuẩn bị đầy đủ cả gốc và photo công chứng (xác thực).

– Các công văn đến/đi liên quan đến cơ quan thuế

6 – Kiểm tra chi tiết khác:

Kiểm tra tra đối chiếu giữa sổ chi tiết với sổ tổng hợp tài khoản (sổ cái)

Kiểm tra đối chiếu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh so với sổ định khoản: hóa đơn đầu ra – vào và sổ kế toán

Kiểm tra đối chiếu công nợ khách hàng

Kiểm tra các khoản phải trả

Kiểm tra dữ liệu nhập và khai báo thuế giữa hóa đơn đầu vào – ra với bảng kê khai thuế

Đầu vào và đầu ra có cân đối

Kiểm tra ký tá có đầy đủ

Kiểm tra lại xem định khoản các khoản phải thu và phải trả định khoản có đúng

Kiểm tra lại bảng lương xem ký có đầy đủ, số liệu trên sổ cái 334 và bảng lương có khớp : Đối với nhân viên phải có hồ sơ đầy đủ.

********************************

Hotline: 096 339 3088 – 0936 566 385 – 0965 283 615

Email: lienhe.dml@gmail.com