Thủ tục tạm ngừng hoạt động kinh doanh

Khi công việc kinh doanh không thuận lợi, nhiều khó khăn và bế tắc khiến doanh nghiệp không thể tiếp tục hoạt động như mong muốn thì tạm ngừng kinh doanh là một con đường đáng cân nhắc nếu doanh nghiệp chưa muốn giải thể. Về tổng quát, quy trình thực hiện việc tạm dừng kinh doanh đơn giản về dễ tiến hành hơn so với việc dừng kinh doanh hoàn toàn (giải thể).

Quy trình thực hiện công việc:

#1. Soạn thảo hồ sơ:

–           Thông báo tạm ngừng kinh doanh;

–           Quyết định tạm ngừng kinh doanh;

–           Biên bản họp (nếu có)

#2. Nộp hồ sơ:

Doanh nghiệp phải gửi thông báo đến Phòng đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp chậm nhất là 15 ngày trước khi tiến hành tạm dừng kinh doanh. Nội dung thông báo bao gồm:

–           Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp;

–           Thời hạn tạm ngừng kinh doanh, ngày bắt đầu và ngày kết thúc thời hạn tạm ngừng.

Kết quả: Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh;

Thời hạn tạm dừng kinh doanh không quá một năm. Sau khi thời hạn tạm dừng kết thúc, doanh nghiệp có thể gia hạn thêm một năm nữa nhưng tổng thời gian tạm dừng liên tiếp không được quá hai năm.